دادگاه تجدید نظر الزام به تمکین

به استناد سایت مشاوره حقوق خانواده دینا در صورتی که دعوای الزام به تمکین زن در دادگاه اقامه شده باشد و حکم الزام به تمکین زن یا عدم الزام به تمکین صادر شده باشد ، قابلیت تجدید نظر خوایه ظرف مهلت بیست روز را خواهد داشت ؛ اما در پاسخ به اسن سوال که دادگاه تجدید نظر الزام به تمکین زن از شوهر کجاست باید گفت بر اساس ماده قانون مرجع تجدیدنظر آرای دادگاه های عمومی و انقلاب هر حوزه ای ، دادگاه تجدید نظر مرکز همان استان می باشد ؛ لذا اگر زن یا مرد بخواهند نسبت به حکم صادر شده دادگاه خانواده در خصوص الزام به تمکین زن تجدید نظر خواهی کنند ، باید به دادگاه تجدید نظر مرکز همان استان مراجعه و دادخواست خود را ثبت کنند . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد مرجع تجدید نظر الزام به تمکین بر روی لینک زیر کلیک کنید :


www.heyvalaw.com/web/articles/view/1568/دادگاه-تجدید-نظر-الزام-به-تمکین.html
volver arriba