طلاق

Usted respuesta

¿Estará asistiendo a este evento?

Invitados confirmados

Opciones del evento

طلاق
Categoría:
Fecha y Hora
Desde : Ago 10 - 12:00 AM
Hasta : Ago 18 - 12:00 AM
Ubicación
Resumen del evento
طلاق توافقی
Creador del evento
Cupo disponible
Sin límite de lugares
وکیل خانواده

نسبت عبارت از رابطه خویشاوندی است که از راه خون بین دو یا چند نفر ایجاد می شود مطابق قانون طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر است, مشروط بر اینکه از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد کمتر از 6 ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد (م ۱۱۵۸) این ماده بیانگر امار فراش است.

نکاتی حقوقی در مورد نکاح

وقوع نزدیکی بین زن و شوهر در زمان نکاح مفروض است ولی خلاف آن را می توان اثبات کرد .پس اگر شوهر ثابت کند که با زن نزدیکی نکرده یا به سبب مسافرت و بیماری امکان آن را نداشته است و همچنین هرگاه معلوم شود که فاصله آخرین نزدیکی تا تاریخ تولد طفل بیش از ۱۰ ماه است امارفراش از سر می افتد.

طفل ناشی از تلقیح مصنوعی نطفه شوهر به زن نیز ملحق به شوهر است. و وقوع نزدیکی را ه متعارف آبستنی مشروع است نه تنها راه آن ولی طفل ناشی از تلقیح نطفه بیگانه به زن , ملحق به پدر نیست.هر طفلی که بعد از انحلال نکاح متولد شود ملحق به شوهر است , مشروط به اینکه مادر هنوز شوهر نکرده و از تاریخ انحلال نکاح تا روز ولادت طفل بیش از 10 ماه نگذشته باشد مگر آن که ثابت شود که از تاریخ نزدیکی تا زمان ولادت کمتر از شش ماه یا بیشتر از 10 ماه گذشته باشد که در این صورت ملحق شوهر نخواهد شد .

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با ما در تماس باشید.

نکاتی حقوقی در مورد نکاح ، عقد نکاح

اما در صورتی که عقد نکاح پس از نزدیکی منحل شود و مجددا شوهر کند و طفلی از او متولد گردد, طفل به شوهری ملحق میشود که الحاق او به شوهر مطابق قواعد گفته شده ممکن باشد و اگر الحاق به هر دو شوهر ممکن بود, ملحق شوهر دوم است مگر آنکه امارات قطعی بر خلاف آن دلالت کند.

در موارد فوق هر گاه شوهر صریحا یا ضمنا اقرار به ابوت خود نموده باشد, دعوای نفی ولد از اومسموع نخواهد بود .البته امکان ادعای اشتباه و اکراه و جنون و مستی در این رابطه وجود دارد.

درباره سکوت شوهری که هنگام تولد طفل حضور داشته و انتساب فرزند به خود نفی نکرده, به نظر میرسد در این وضع اقرار ضمنی است مگر اینکه شوهر عذری معقول را برای سکوت استثنایی خود ثابت کند.

در موارد فوق دعوای نفی ولد باید در مدتی که عادتا از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل برای امکان اقامه دعوا کافی می باشد اقامه گردد و در هر حال دعوای مذبور پس از انقضای دو ماه از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل مسموع نخواهد بود .

دعوی نفی ولد مخصوص شوهر است و از دیگران پذیرفته نمی شود و به همین جهت نیز تاریخ اطلاع یافتن شوهر ز ز ز ز ز ز ز د

در صورت نیاز به وکیل خانواده با ما در تماس باشید.

در مواردی که شوهر مطلع از تاریخ حقیقی طفل نبوده و تاریخ تولد او را بر او مشتبه نموده باشند, به نوعی که موجب الحاق طفل به او باشد و بعد ها شوهر از تاریخ حقیقی تولد مطلع شود, مدت مرور زمان دعوای نفی ولد دو ماه از تاریخ کشف خدعه خواهد بود.

طفل متولد از نزدیکی به شبهه فقط ملحق به طرفی می شود که در اشتباه بوده و در صورتی که هر دو اشتباه بوده اند ملحق به هر دو خواهد .طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی شود, چرا که اماره فراش در زنا راه ندارد.

نویسنده: داود قدیمی ، دانشجوی دکترای جزا و جرم شناسی

برگرفته از مجموعه مقالات تیم وکلای ما موسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد, لطفا در صورت سوال و یا نیاز به وکیل خانواده با موسسه حقوقی در تماس باشید.

وکیل طلاق

چگونه زوجه میتواند از شوهر معتادش طلاق بگیرد؟

طبق ماده قانون مدنی ۱۱۳۳ مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق ابين

تبصره: زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد ۱۱۱۹ و ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ این قانون از دادگاه تقاضای طلاق نماید.

ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی مقرر می دارد: در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد وی می تواند به حاکي ت د ت ت ت ت چنانچه عسر و حرج مذکور در دادگاه ثابت گردد '

در صورت نیاز به وکیل خانواده برای طلاق با موسسه حقوقی در تماس باشید

عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد یکی از موارد عسر و حرج که قانون گذار به آن اشاره دارد تبصره 2 ماده 730 می باشد که مقرر می دارداعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ایتلا وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است . اعتیاد باید به گونه ای باشد که به اساس زندگی خلل وارد نماید یا اعتنیاد به گونه ای باشد که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد نماید یا اعتیاد به گونه ای باشد که قابل ترک نباشد .

برای اثبات اعتیاد شوهر دادگاه معتاد را به پزشکی قانونی می فرستد اما در خیلی از مواقع نتیجه خیلی مثبتی به دست نمی آید و شخص معتاد با ترفند هایی از معتاد بودن نتیجه آزمایش جلوگیری می کند . یکی از راه های موثر و مفید در اثبات اعتیاد شوهر آزمایش تار موی اوست که درصد خطای آن خیلی کم است و دا اه ث دت ی د ت ت ت راهکار دیگر برای اثبات اعتیاد شوهر شهادت شهود و یا سبقه متبری شدن در کمپ و ترک او می باشد.

در صورت سوال در مورد این مطلب و یا نیاز به وکیل خانواده برای طلاق با موسسه حقوقی حامی دادگستر باتد دادد

وکالت زن در طلاق چه شرایطی دارد؟

ممکن است ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگر شوهر به زن وکالت برای طلاق بدهد.

این وکالت می تواند مقید باشد. برای مثال در صورت ترک انفاق یا غیبت شوهر برای مدت معین یا انتخاب همسر دیگر زن وکیل در طلاق است. ممکن است وکالت در طلاق برای زوجه مطلق و بدون قید و شرط باشد. طبق رای وحدت رویه 716 چنانچه زوجه بدون مانع مشروع تمکین نکند و زوج این امر را در دادگاه اثبات و با اخذ اجازه از دادگاه همسر دیگری اختیار نماید , وکالت زوجه از زوج در طلاق که در صورت ازدواج مجدد زوج قابل اعمال نیست .

اگر زنی شوهر او چهار سال تمتم غایب مفقود الاور باشد می تواند بعد از چهاررسال درخواست طلاق نماید پس از درخواست طلاق از جانب زن دادگاه پس از سه بار انتشار آگهی که هر کدام به فاصله یک ماه منتشر می گردد و یکسال پس از انتشار آگهی نخستین ، چنانچه خبری از شوهر نشود حکم به طلاق زوجه میدهد.

در صورتی که هم ادامه زندگی مشترک سبب عسر و حرج زوجه باشد وی می تواند از دادگاه درخواست طلاق نماید و پس از اثبات امر دادگاه حکم به الزام زوج به طلاق را صادر می کند . مواردی از قبیل محکومیت قطعی زوجه پنج سال به حبس یا بیش از آن ابتلا زوج به بیماری های صعب العلاج ساری و روانی , ضرب و شتم و سو معاشرت مستمر زوج, اعتیادی که به اساس

TO 

زندگی خلل ایجاد میکند و عدم امکان الزام به ترک از مصادیق عسر و حرج می باشد.