Jueves, 27 septiembre 2018 01:21

ارث متوفی

یکی از مهمترین موضوعاتی که به دنبال فوت یک فرد مطرح می شود ، ارث وی و نحوه تقسیم آن می باشد . احکام مربوط به ارث در قرآن کریم به دقت مطرح شده است و قانون مدنی نیز با توجه به آنها ارث متوفی و سهم الارث هر یک از ورثه را تعیین نموده است . به نقل از سایت موضوعات حقوقی دینا ، تعریف ارث عبارت است از مالی که بعد از فوت یک شخص به بازماندگان وی تعلق می گیرد . این تعریف از ارث با مفهوم ترکه بسیار نزدیک است . ترکه نیز به معنای مالی است که از شخص متوفی به بازماندگان تعلق می گیرد . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد ارث و احکام مربوط به آن بر روی لینک زیر کلیک کنید :


www.heyvalaw.com/web/articles/view/312/ارث-چیست.html
به نقل از سایت مشاوره حقوق قراردادهای دینا ، در مواردی قرارداد منحل می شود . انحلال قرارداد یعنی اینکه قراردادی که به طور صحیح منعقد شده است به دلیلی خاص دیگر اجرا نمی شود . موارد انحلال قرارداد از قرار زیر است :
1- انحلال قرارداد با اقاله یا تفاسخ : یعنی انحلال با رضایت طرفین قرارداد . 
2- فسخ قرارداد : وقتی یکی از طرفین قرارداد از اجرای آن منصرف می شوند و به طور آگاهانه تصمیم به پایان دادن به قرارداد می گیرد . 
3- انفساخ : در مواردی که انحلال یافتن قرارداد بدون دخالت طرفین صورت می گیرد ، انفساخ شده است . 
برای مطالعه بیشتر درباره موارد انحلال قرارداد روی لینک زیر کلیک کنید :
heyvalaw.com/web/articles/view/195/موارد-انحلال-قرارداد.html


Miércoles, 26 septiembre 2018 02:29

عده زن به چه معناست

یکی از مهمترین احکامی که پس از انحلال نکاح میان زن و مرد مطرح می شود ، لزوم نگه داشتن عده توسط زن است . به نقل از سایت مشاوه حقوق خانواده دینا ، عده زن عبارت است از مدت زمانی که تا سپری شدن آن ، زنی که عقد ازدواج او منحل شده است ، نمی تواند شوهر دیگری اختیار کند . این حکم که یک حکم شرعی است ، در قانون مدنی هم مورد اشاره قرارگرفته است و انواع آن هم بیان شده است . به این ترتیب
 
، انواع عده را می توان شامل عده طلاق ، عده فسخ نکاح ، عده وفات ، عده بذل و انقضای مدت عقد موقت دانست .برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد عده زن و انواع آن بر روی لینک زیر کلیک کنید :
 
 
 
www.heyvalaw.com/web/articles/view/178/عده-زن-و-انواع-آن.htmlMiércoles, 26 septiembre 2018 02:18

ضمانت چیست و چه ارکانی دارد ؟

به نقل از سایت مشاوره حقوق قراردادهای دینا ، وقتی کسی به دیگری بدهی دارد باید آن را در موعد مقرر پرداخت کند . گاهی پیش می آید که طلبکار برای تضمین پرداخت بدهی از بدهکار درخواست ضمانت می کند ، گاهی هم یک نفر با اراده خودش اقدام به ضمانت بدهی دیگری می کند . به این کار در حقوق ضمان یا ضمانت می گویند . ماده 684 قانون مدنی در تعریف ضمانت می گوید که ک " عقد ضمانت عبارت است از اینکه شخصی مال را که بر ذمه دیگری است بر عهده بگیرد " . عقد ضمانت از سه رکن تشکیل شده است . ارکان ضمانت از قرار زیر است :
ضامن : کسی که پرداخت بدهی را تضمین می کند 
مضمون له : همان طلبکار است 
مضمون عنه : همان بدهکار است که بدهی او ضمانت شده است . برای مطالعه بیشتر درباره ضمانت و ارکان آن روی لینک زیر کلیک کنید :
 


www.heyvalaw.com/web/articles/view/317/ضمانت-و-ارکان-آن-.html
Mi Blog

Últimos BLOGS